یادداشت هفته

وبلاگ هفته نامه
Typography
نوشتن و نگارش از دیرباز مورد توجه آدمی بوده و هست. چنانكه انسان ها برای بیان بسیاری از عقاید و نظرات خود و یا اعتراض به شرایط محیطی پیرامون خویش دست به قلم برده اند. قدرت نفوذ نگارش چنان گسترش یافت كه به ابزاری برای نقد و انتقاد شرایط اجتماعی، فرهنگی و خصوصا سیاست های دولت حاكم بر هر جامعه بدل گشت.
با قدرت پذیری نقش قلم، حرفه روزنامه نگاری جایگاه ویژه ای را برای خود بدست آورد تا جایی كه خبرنگاری، تبدیل به یكی از پر استرس ترین و خطرناك ترین حرفه های جهان شد.
قدرت های حاكم، همواره در هراس از دانستن و آگاهی خبرنگاران و روزنامه نگارانی بوده اند كه پرده از واقعیت های پنهان و نهانی آنان برداشته اند. بنابراین فشار و كنترل به این قشر بیش از پیش عیان است و نیازی به توضیحاتی بیش از این ندارد. دولتمردان با كنترل كردن صاحبان این ابزار قدرت سعی دارند هر جا كه به سود و منفعت شان نیست؛ تلاش در حذف یا سركوب این قشر نمایند.
هرجا كه حقی ضایع شده، سرمایه ای بر باد رفته، تاراجی رخ داده، ظلمی صورت گرفته، جنجالی بر پا شده و...  در نخستین گام این روزنامه نگاران و مفسران خبری بوده اند كه با كاوشگری و جستجو از مُهرهای بسته، سر باز كرده اند و حقایق را به گوش مردمان و دنیا رسانده اند.
نكته ای كه در اینجا حائز اهمیت و در خور توجه ویژه است اینكه یك روزنامه نگار موظف است كه بر اساس اصول روزنامه نگاری، به طور كلی از قضاوت و بیان اظهار نظرهای شخصی پرهیز نماید و و حقایق را آنگونه كه است به گوش عموم برساند. تلفیق واقعیت با تعصبات شخصی و سلیقه ای نه تنها سبب دستیابی به نتیجه مطلوب می شود بلكه جایگاه بی طرفانه روزنامه نگار را نیز به طور كلی زیر سوال برده و به چالش می كشاند.
در دنیای امروز اگر یك روزنامه نگار و نویسنده نتواند خود را از علایق و سلایق سیاسی، مذهبی، قومی و ... مجزا سازد، هرگز قادر نخواهد بود كه در جامعه خودش نقش كارآمد و مثمر ثمری را ایفا نماید.
نوشتن و نگارش از دیرباز مورد توجه آدمی بوده و هست. چنانكه انسان ها برای بیان بسیاری از عقاید و نظرات خود و یا اعتراض به شرایط محیطی پیرامون خویش دست به قلم برده اند. قدرت نفوذ نگارش چنان گسترش یافت كه به ابزاری برای نقد و انتقاد شرایط اجتماعی، فرهنگی و خصوصا سیاست های دولت حاكم بر هر جامعه بدل گشت.
با قدرت پذیری نقش قلم، حرفه روزنامه نگاری جایگاه ویژه ای را برای خود بدست آورد تا جایی كه خبرنگاری، تبدیل به یكی از پر استرس ترین و خطرناك ترین حرفه های جهان شد.
قدرت های حاكم، همواره در هراس از دانستن و آگاهی خبرنگاران و روزنامه نگارانی بوده اند كه پرده از واقعیت های پنهان و نهانی آنان برداشته اند. بنابراین فشار و كنترل به این قشر بیش از پیش عیان است و نیازی به توضیحاتی بیش از این ندارد. دولتمردان با كنترل كردن صاحبان این ابزار قدرت سعی دارند هر جا كه به سود و منفعت شان نیست؛ تلاش در حذف یا سركوب این قشر نمایند.
هرجا كه حقی ضایع شده، سرمایه ای بر باد رفته، تاراجی رخ داده، ظلمی صورت گرفته، جنجالی بر پا شده و...  در نخستین گام این روزنامه نگاران و مفسران خبری بوده اند كه با كاوشگری و جستجو از مُهرهای بسته، سر باز كرده اند و حقایق را به گوش مردمان و دنیا رسانده اند.
نكته ای كه در اینجا حائز اهمیت و در خور توجه ویژه است اینكه یك روزنامه نگار موظف است كه بر اساس اصول روزنامه نگاری، به طور كلی از قضاوت و بیان اظهار نظرهای شخصی پرهیز نماید و و حقایق را آنگونه كه است به گوش عموم برساند. تلفیق واقعیت با تعصبات شخصی و سلیقه ای نه تنها سبب دستیابی به نتیجه مطلوب می شود بلكه جایگاه بی طرفانه روزنامه نگار را نیز به طور كلی زیر سوال برده و به چالش می كشاند.
در دنیای امروز اگر یك روزنامه نگار و نویسنده نتواند خود را از علایق و سلایق سیاسی، مذهبی، قومی و ... مجزا سازد، هرگز قادر نخواهد بود كه در جامعه خودش نقش كارآمد و مثمر ثمری را ایفا نماید.
سرد
نوشتن و نگارش از دیرباز مورد توجه آدمی بوده و هست. چنانكه انسان ها برای بیان بسیاری از عقاید و نظرات خود و یا اعتراض به شرایط محیطی پیرامون خویش دست به قلم برده اند. قدرت نفوذ نگارش چنان گسترش یافت كه به ابزاری برای نقد و انتقاد شرایط اجتماعی، فرهنگی و خصوصا سیاست های دولت حاكم بر هر جامعه بدل گشت. با قدرت پذیری نقش قلم، حرفه روزنامه نگاری جایگاه ویژه ای را برای خود بدست آورد تا جایی كه خبرنگاری، تبدیل به یكی از پر استرس ترین و خطرناك ترین حرفه های جهان شد.قدرت های حاكم، همواره در هراس از دانستن و آگاهی خبرنگاران و روزنامه نگارانی بوده اند كه پرده از واقعیت های پنهان و نهانی آنان برداشته اند. بنابراین فشار و كنترل به این قشر بیش از پیش عیان است و نیازی به توضیحاتی بیش از این ندارد.
دولتمردان با كنترل كردن صاحبان این ابزار قدرت سعی دارند هر جا كه به سود و منفعت شان نیست؛ تلاش در حذف یا سركوب این قشر نمایند. هرجا كه حقی ضایع شده، سرمایه ای بر باد رفته، تاراجی رخ داده، ظلمی صورت گرفته، جنجالی بر پا شده و...  در نخستین گام این روزنامه نگاران و مفسران خبری بوده اند كه با كاوشگری و جستجو از مُهرهای بسته، سر باز كرده اند و حقایق را به گوش مردمان و دنیا رسانده اند. نكته ای كه در اینجا حائز اهمیت و در خور توجه ویژه است اینكه یك روزنامه نگار موظف است كه بر اساس اصول روزنامه نگاری، به طور كلی از قضاوت و بیان اظهار نظرهای شخصی پرهیز نماید و و حقایق را آنگونه كه است به گوش عموم برساند. تلفیق واقعیت با تعصبات شخصی و سلیقه ای نه تنها سبب دستیابی به نتیجه مطلوب می شود بلكه جایگاه بی طرفانه روزنامه نگار را نیز به طور كلی زیر سوال برده و به چالش می كشاند.در دنیای امروز اگر یك روزنامه نگار و نویسنده نتواند خود را از علایق و سلایق سیاسی، مذهبی، قومی و ... مجزا سازد، هرگز قادر نخواهد بود كه در جامعه خودش نقش كارآمد و مثمر ثمری را ایفا نماید.نوشتن و نگارش از دیرباز مورد توجه آدمی بوده و هست. چنانكه انسان ها برای بیان بسیاری از عقاید و نظرات خود و یا اعتراض به شرایط محیطی پیرامون خویش دست به قلم برده اند.
قدرت نفوذ نگارش چنان گسترش یافت كه به ابزاری برای نقد و انتقاد شرایط اجتماعی، فرهنگی و خصوصا سیاست های دولت حاكم بر هر جامعه بدل گشت. با قدرت پذیری نقش قلم، حرفه روزنامه نگاری جایگاه ویژه ای را برای خود بدست آورد تا جایی كه خبرنگاری، تبدیل به یكی از پر استرس ترین و خطرناك ترین حرفه های جهان شد.قدرت های حاكم، همواره در هراس از دانستن و آگاهی خبرنگاران و روزنامه نگارانی بوده اند كه پرده از واقعیت های پنهان و نهانی آنان برداشته اند. بنابراین فشار و كنترل به این قشر بیش از پیش عیان است و نیازی به توضیحاتی بیش از این ندارد. دولتمردان با كنترل كردن صاحبان این ابزار قدرت سعی دارند هر جا كه به سود و منفعت شان نیست؛ تلاش در حذف یا سركوب این قشر نمایند. هرجا كه حقی ضایع شده، سرمایه ای بر باد رفته، تاراجی رخ داده، ظلمی صورت گرفته، جنجالی بر پا شده و...  در نخستین گام این روزنامه نگاران و مفسران خبری بوده اند كه با كاوشگری و جستجو از مُهرهای بسته، سر باز كرده اند و حقایق را به گوش مردمان و دنیا رسانده اند. نكته ای كه در اینجا حائز اهمیت و در خور توجه ویژه است اینكه یك روزنامه نگار موظف است كه بر اساس اصول روزنامه نگاری، به طور كلی از قضاوت و بیان اظهار نظرهای شخصی پرهیز نماید و و حقایق را آنگونه كه است به گوش عموم برساند. تلفیق واقعیت با تعصبات شخصی و سلیقه ای نه تنها سبب دستیابی به نتیجه مطلوب می شود بلكه جایگاه بی طرفانه روزنامه نگار را نیز به طور كلی زیر سوال برده و به چالش می كشاند.در دنیای امروز اگر یك روزنامه نگار و نویسنده نتواند خود را از علایق و سلایق سیاسی، مذهبی، قومی و ... مجزا سازد، هرگز قادر نخواهد بود كه در جامعه خودش نقش كارآمد و مثمر ثمری را ایفا نماید.سرد
سردبیر
برای عضویت در خبرنامه هفته نامه پرشین؛ نشانی پست الکترونیکی خود را در فرم زیر وارد نمایید. پس از آن به صورت خودکار ایمیلی به نشانی شما ارسال میشود، برای تکمیل عضویت خود و تایید صحت نشانی پست الکترونیک وارد شده، می بایست بر روی لینکی که در این ایمیل برایتان ارسال شده کلیک نمایید. پس از آن پیامی مبنی بر تکمیل عضویت شما در خبرنامه هفته نامه پرشین نمایش داده میشود.