علی اکبر مرادی, (مهتاب) شمشاد و نرگس

کمانچه: استاد اردشیرکامکار، دف، تمبک و دهل: کورش مرادی، تنبور، سه تار و آواز : علی اکبر مرادی
مانگه شه و (مهتاب) بیانی مقامی از بعضی از انواع موسیقی کردی با استفاده از اشعار شعرای قدیم و معاصر قوم کرد 
می باشد